Algemene Voorwaarden

 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De voorwaarden zijn vanaf April 2012 van kracht.

Artikel 1. Algemeen

 1. Op alle door Cleo van Wetten gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Cleo van Wetten aan cliënt en/of de opdrachtgever inzake onderzoek, training en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.
 3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Cleo van Wetten zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 4. Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de opdrachtgever een exemplaar van de algemene voorwaarden worden overhandigd c.q. toegezonden. Door ondertekening van een overeenkomst met Cleo van Wetten waarin naar de algemene voorwaarden verwezen wordt, verklaart de opdrachtgever de voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Cleo van Wetten behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat Cleo van Wetten met de uitvoering begonnen is; de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of de opdracht heeft bevestigd. De datum van bevestiging is bepalend.
 2. Een offerte voor een product of dienst van Cleo van Wetten heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Gemaakte afspraken dienen 24 uur voor de datum van het onderzoek geannuleerd te worden bij Cleo van Wetten. Afspraken voor een interventieprogramma met een duur langer dan twee weken, dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het programma bij Cleo van Wetten geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt Cleo van Wetten het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 4. Wanneer een overeenkomst door de cliënt of opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd vervallen openstaande facturen niet. Een deel van de interventie zal in rekening gebracht worden.
 5. Wijzigingen en/of aanvulling op de overeenkomst kunnen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Diensten

 1. Cleo van Wetten zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Alle gevolgen van onjuiste of niet tijdige informatie van opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Cleo van Wetten zal haar diensten binnen de voor haar gangbare termijn uitvoeren, tenzij anders in de offerte of overeenkomst vermeld.
 4. Een interventie vindt alleen plaats met instemming van de desbetreffende cliënt.
 5. Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren dienst(en) kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

 1. De wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar het oordeel van Cleo van Wetten noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht.
 2. Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden.
 4. De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich om de oorzaak hiervan, zo snel mogelijk op te heffen.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. Opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen prijzen en tarieven aan Cleo van Wetten te voldoen.
 2. Mocht door een wettelijke regeling er sprake zijn van een kostenstijging voor Cleo van Wetten, dan behoudt zij het recht om de tarieven en prijzen te veranderen per datum inwerkingtreding van de wettelijke regeling.
 3. Cleo van Wetten kan, gezien de algemene loon- en prijsstijgingen, op basis van het jaarlijks totaalindexcijfer van het CBS, de prijzen en tarieven van haar producten en diensten verhogen.

Artikel 6. Facturering en betaling

 1. Cleo van Wetten berekent de kosten van onderzoek, training en overige diensten en producten aan de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.
 2. De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van Cleo van Wetten is 14 dagen na factuurdatum en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betalingstermijn op te schorten.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Cleo van Wetten van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van Cleo van Wetten te vorderen te hebben.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is Cleo van Wetten gerechtigd om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 6. Alle door Cleo van Wetten gemaakte kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor kosten van de opdrachtgever.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

 1. Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt en/of opdrachtgever, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt en/of opdrachtgever dient Cleo van Wetten zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de klacht.
 2. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van verplichtingen van Cleo van Wetten uit de opdracht, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen.
 3. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden is Cleo van Wetten niet aansprakelijk.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Cleo van Wetten zal elke informatie die via de opdrachtgever verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.
 2. Cleo van Wetten zal een dossier van haar cliënten bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacy regelgeving van toepassing.
 3. De cliënt behoudt het recht om op elk gewenst moment inzage te hebben in zijn of haar dossier. Derden kunnen slechts inzage krijgen als door cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.